antoine canfin

Un peu de japonais

Formules de politesse :

En début de cours : Onegaï shimasu

En fin de cours : Domo Arigato gozaïmashita

 

Les nombres :

 1. itchi
 2. ni
 3. san
 4. shi ou yon
 5. go
 6. roku
 7. shitchi ou nana
 8. atchi
 9. kyu
 10. ju

 

Attaques :

 • katate dori
 • ai hammi katate dori
 • kata dori
 • ryote dori
 • muna dori
 • katate ryote dori (morote dori)
 • uchiro ryote dori
 • uchiro ryo kata dori
 • uchiro ryo hiji dori
 • uchiro katate dori kubi shime
 • uchiro eri dori
 • kata dori men uchi
 • shomen uchi
 • yokomen uchi
 • jodan tsuki
 • chudan tsuki
 • gedan tsuki

 

Controles :

 • ikkyo
 • nikkyo
 • sankyo
 • yonkyo
 • gokyo

 

Formes :

 • irimi nage
 • kote gaeshi
 • shiho nage
 • ude kime nage
 • tenshi nage
 • naname kokyu nage ( sokumen irimi nage)
 • uchi kaïten nage
 • soto kaïten nage
 • sumi otoshi
 • kokyu nage
 • koshi nage
 • juji garami
 • ude garami
 • hiji kime osae
 • aiki otoshi
 • ushiro kiri otoshi